Parkieland: (012) 460 1976   |   Laerskool: (012) 460 7201

 • V3 Banner 01
  HIER KRY ONS VLERKE…
 • V3 Banner 02
  WAAR ELKE KIND TEL…
 • V3 Banner 03
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 04
  UITNEMENDHEID
 • V3 Banner 05
  ONS GEE OM!
 • V3 Banner 06
  WERK HARD, SPEEL LEKKER!
 • V3 Banner 07
  WAAR ELKE KIND TEL…

Laerskool Menlopark poog om ‘n ondersteuningsnetwerk te vestig vir die ontwikkeling van elke leerling om sodoende ‘n gelukkige en gebalanseerde kind daar te stel. Ons strewe daarna om saam met al die personeel wat met gr.1-3 leerlinge werk, ‘n omgewing te skep waar die leerlinge kan eksperimenteer, ontdek en speel-speel leer. Hier spog ons skool met een van die beste Grondslagfase-afdelings in die land met die uitnemendste onderwysers.

Ons poog om ons klassies so klein as moontlik te hou sodat soveel moontlik persoonlike aandag aan elke leerling gegee kan word. Dit impliseer:

 • Remediërende onderrig
 • Kwaliteitsonderrig
 • Opvoedkundige uitstappies
 • 2x Rekenaarsentrums vir alle grade
 • Toegewyde personeel
 • Gereelde inligtings- en oueraande
 • Nasorgsentrum
 • Spraak en drama
 • Kunste akademie

Die Grondslagfase spog met die volgende:

 • Pragtige en uitstekend toegeruste klasse
 • Een rekenaarklas per week
 • Klein groepies per klas.
 • Een inligtingsvaardigheid (Mediaklas) per week
 • Een skaakafrigtingsperiode per week
 • Drie liggaamlike opvoedingsperiodes per week
 • Een musiekklas per week
 • Terapeute by skool nl. Skoolberader, Spraakterapeut, Arbeidsterapeut en Skoolsielkundige

Akademie

Laerskool Menlopark bied ook vakke aan soos Nasionaal en deur die Gautengse Onderwys Departement voorgeskryf is, m.a.w. Afrikaans Huistaal, Engels Addisionele taal, Wiskunde en Lewensvaardighede.

 1. Huistaal en Eerste Addisionele Taal (Engels):
  • Luister en praat
  • Lees en klanke
  • Skryf en handskrif (slegs vir Gr. 3)
 2. Wiskunde:
  • Getalle, begrip en berwerkings
  • Patrone
  • Ruimte en vorm
  • Meting en datahantering
 3. Lewensvaardigheid:
  • Persoonlike en sosiale welstand, sosiale en emosionele gesondheid, verhoudinge en die omgewing waarop waardes en houding berus.
  • Skeppende kunste: Uitvoerende kuns: Dans, Drama, Musiek en Visuele kuns.
  • Liggaamsopvoeding: waarneming en bewegingsontwikkeling, ritme en balans.

Assessering

Elke vak het spesifieke inhoud (minimum vereistes) wat elke kwartaal bemeester moet word. Formele assesseringstake soos Nasionaal vasgestel is, word ook elke kwartaal in al die vakke gedoen. Leerlinge word tydens die aanbieding van 4 vakke deurlopend geassesseer.

Verslagdoening

Leerlinge ontvang ‘n formele leerlingverslag aan die einde van elke kwartaal. Gesprekke met ouers vind deurlopend plaas – kommunikasie is vir ons baie belangrik.

Ouers se rol

Leerlinge in die Grondslagfase het nog sterk ondersteuning en hulp nodig.

Aan die begin van die jaar met die eerste ouer-/inligtingsvergadering en gereeld daarna deur middel van klasbriewe en ouerkontak, ontvang die ouer riglyne en leiding ten opsigte van hul kind(ers) se werk.

Ouers moet te alle tye ‘n ondersteunende rol speel en behoort ‘n positiewe houding en opregte belangstelling in sy/haar kind se werk te hê. Vertrou die onderwysers. ‘n Gelukkige kind het gelukkige ouers.

Huiswerk

 • By Laerskool Menlopark het ons ten doel dat huiswerk nie ‘n las moet wees nie. Daar moet ‘n band tussen die huis en skool wees, deurdat ouers/voogde op ‘n betekenisvolle manier by hul kinders se opvoeding betrek word. Die ouers bly steeds die primêre opvoeder.
 • Huiswerkboeke moet daagliks geteken word sodat daar ‘n oop en vinnige kommunikasielyn tussen die huis en skool is.
 • Huiswerk word weekliks op die web geplaas.

SKRYFBEHOEFTELYSTE

Gr.2 Skryfbehoeftelys 2020

Gr.3 Skryfbehoeftelys 2020

ONS ONDERSTEUN GRAAG

“Die organisasies betaal vir die advertensiespasie. Laerskool Menlopark distansieer hulle van enige opinies of gedrag wat deur die
adverteerders gehuldig mag word en teenstrydig is met die etos en kultuur van Laerskool Menlopark”

.